wtorek, 4 kwietnia 2017

Wnioski z pobytu we Francji

Pobyt Teresy we Francji dobiegł końca. Przez 5 dni miała okazję brać udział w obserwacji różnorodnych zajęć dla seniorów (zarówno organizowanych w salach lekcyjnych jak i w plenerze), uczestniczyć w zjeździe UTL z Bretanii, pracować z mentorem i słuchaczami-seniorami nad propozycjami współpracy między naszymi organizacjami. 

Na zakończenie pobytu przysłała swoje wnioski z job-shadowing:

"· Można zobaczyć bardzo duże różnice kulturowe, bieda u nas i bogactwo seniorów we Francji, które również wpływają na rodzaj podejmowanych przez obie grupy seniorów aktywności.

· Społeczeństwo obywatelskie we Francji bardzo mocno funkcjonujące, szczególnie na prowincji. U nas raczej jeszcze nie.

· Dobre, doskonałe pomysły na współpracę seniorów z uniwersytetami i uczelniami wyższymi, z których możemy czerpać.

· Wyzwaniem jest podjęcie współpracy z organizacjami z Francji – przeszkodą może być bariera językowa oraz różnice zasobności - francuscy seniorzy mają pieniądze, nie szukają więc ich w funduszach europejskich, nie są też bardzo zainteresowani poznawaniem Europy Wschodniej i Centralnej. Dużo podróżują, ale daleko, egzotycznie, do byłych kolonii. Stąd istotne jest poszukiwanie takich obszarów współpracy, które mogłyby być atrakcyjne dla francuskich seniorów.

· Można bazować na doświadczeniach jakie mają Francuzi ze współpracy w ramach stowarzyszeń przyjaźni polsko- bretońskiej, a które z sukcesem realizują projekty polsko- francuskie od ponad 20 lat.”


sobota, 1 kwietnia 2017

Obserwacja zajęć i zjazd UTL w Bretanii


Teresa aktywnie bierze udział w obserwacji zajęć prowadzonych przez uniwersytet czasu wolnego, spotyka się z seniorami, rozmawia z nimi na temat możliwości realizacji wspólnych działań z seniorami z Polski. 


Bierze także udział w spotkaniu prezesów wszystkich UTL działających w tej części Francji:

„Pobyt we Francji to szansa udziału w wyjątkowym wydarzeniu - dorocznym zjeździe wszystkich UTL w Bretanii, w liczbie 48! Spotkanie prezesów 48 UTL w Bretanii miało miejsce w murach Uniwersytetu Rennes 2. Spotkanie rozpoczęło się od uroczystego przywitania i rozdania prezesom legitymacji członkowskich dla wszystkich 21 tysięcy członków UTL. Następnie trwają rozmowy o finansach: sposobach opłacania sal na zajęcia, ustalanie wysokości stawek dla wykładowców i rodzajów umów zawieranych z nimi, ubezpieczeniach zbiorowych na wycieczki organizowane przez UTL. Podejmowana jest dyskusja o możliwościach działania małych UTL, których liczba członków nie przekracza 300 osób oraz o wprowadzonych niedawno udogodnieniach związanych ze stroną internetową dla seniorów.


W kolejnej części zjazdu przychodzi czas na rozmowy o współpracy z przedstawicielami mediów. Odbywa się spotkanie z przedstawicielką wydawnictwa uniwersyteckiego: Presse Universitaire de Rennes, panią Estelle Faure. Jest to pierwsze wydawnictwo pod względem liczby publikacji w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, 250 publikacji rocznie. Zaprezentowała ona ofertę wydawniczą, aby prezesi mogli skorzystać z niej planując wykłady w swoich uniwersytetach. Autorzy tych publikacji mogą być wykładowcami w UTL. Przedstawia katalog, w którym prezesi znajdą namiary na autorów. Dochodzi także do rozmowy z byłym dziennikarzem Radio France, dyrektorem strony internetowej dla seniorów: http://tempo.bzh. Proponuje on, aby prezesi zgłaszali im działania, które podejmują w ramach swoich UTL, a oni będą robić materiały dziennikarskie na swojej stronie o nich. A po drugie, proponuje, aby UTL stały się dostarczycielami zawartości na ich stronę, według zasady: od lokalności do ogólności. Inicjatywy lokalne mogą posłużyć jako wzór dla ogółu seniorów we Francji. 


Po południu odbywa się spotkanie Rady Administracyjnej Federacji 48 UTL w Bretanii. Spotkanie rozpoczyna prorektor Uniwersytetu Rennes 2, wita uczestników i życzy owocnych obrad. Pozostaje do ich końca i aktywnie w spotkaniu uczestniczy. Następnie zaprezentowano naukowy projektu, prowadzonego od 2012 roku przez Uniwersytet w ramach unijnego programu, dotyczącego rejestracji zmian pejzażu Bretanii na przestrzeni lat http://evolution-paysage.bretagne-environnement.org oraz odbyło się głosowanie nad planem udziału seniorów w projekcie la popp-Breizih, https://popp.applis-bretagne.fr - Plateforme des Observatoires Photographiques du Paysage de Bretagne (Platforma Obserwatoriów Pejzażu Bretanii). Chodzi o dokumentowanie zmian w pejzażu Bretanii dla celów naukowych. Seniorzy z UTL-ów zostali zaproszeni do udziału w tym projekcie. Jako osoby potencjalnie mające więcej czasu wolnego mieliby się włączyć, na zasadach określonych w projekcie, do dokumentowania zmian. W skrócie chodzi o to, aby z jednego miejsca, o tej samej porze dnia robić zdjęcia wskazanych przez naukowców miejsc, w czasie określonym przez naukowców, raczej w długiej perspektywie czasowej. Oprócz zdjęć będzie trzeba robić również dokumentację audio, czyli wywiady z ludźmi, którzy o tych wyznaczonych porach przebywają w tym miejscu. UTL de Bretagne, czyli Federacja 48 UTL działających w Bretanii, zaprezentowała także projekt naukowy, dotyczący podróży Napoleona III do Bretanii w 1858 roku. Celem projektu jest przygotowanie kolokwium naukowego na temat podróży Napoleona III do Bretanii. Uniwersytet Rennes 2 zapewnić miałby ekspertów-historyków w tej dziedzinie, a UTLy miałby dostarczyć dokumentację dotyczącą obecności Napoleona III w regionie, pamiątki z miejsc jego pobytu oraz wszelkie informacje dotyczące jego podróży po regionie. Wizyta Napoleona III w regionie w 1858 roku spowodowała ogromny rozwój miast , a szczególnie kolei. W tym roku Rennes znacząco „zbliży się” do Paryża, podróż z tego miasta do stolicy będzie trwałą tylko 1 godzinę i 25 minut, na trasie liczącej 308 km. To wydarzenie jest możliwe między innymi dzięki wizycie Napoleona III w regionie w roku 1858, ponieważ to wówczas rozpoczęła się modernizacja regionu, która dzisiaj skutkuje ultraszybkim połączeniem kolejowym ze stolicą kraju. 


Dalsza część spotkania poświęcona jest ponownie kwestiom finansowym – planowaniu budżetu federacji na 2018 rok. Trwa także dyskusja nad dalszym rozwijaniem współpracy między poszczególnymi UTL. Prezesi są zachęcani do tego, by jeszcze częściej się ze sobą komunikowali i wzajemnie wspierali w podejmowanych na rzecz seniorów działaniach. Szczególnie istotne jest to w kwestii księgowości, bo ta kuleje w małych UTL, które mogłyby korzystać z doświadczeń innych, lepiej sobie radzących.”